Säännöt

Helsingin akateemiset kinkyt ry – Säännöt

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin akateemiset kinkyt ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi myös käyttää virallisen nimensä ohella epävirallista lyhennettä Häkki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalisen tasa-arvon edistäminen Suomessa erityisesti Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tapaamisia, illanviettoja, juhlia, ekskursioita ja muita samantapaisia tapahtumia, harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa, tehdä yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa tukevia aloitteita ja esityksiä sekä pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä muiden tarkoitukseltaan samankaltaisten yhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia, ulko-, ja kunniajäseniä sekä kannatusjäseniä. Jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsen. Yhdistyksen ulkojäseneksi voi hallitus hyväksyä myös kenen tahansa luonnollisen henkilön ulkojäsenhakemuksen perusteella. Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka menettää Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsenyyden, joutuu eroamaan, tai suostumuksensa mukaisesti siirtymään ulkojäseneksi.
Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistykselle kunniajäseniä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä hallitus tai vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä yhdistyksen kokoukselle osoittamassaan pyynnössä.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet saavat yhdistyksen jäsenkortin ja nauttivat sen suomista etuuksista siinä missä muutkin jäsenet. Yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. 30.6. jälkeen liittyneiltä jäseniltä yhdistys voi periä loppuvuoden jäsenmaksuna vuotuista jäsenmaksua pienemmän summan, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ei voida periä jäsenmaksua.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittaa nimi, kotipaikka ja muut tarpeelliset tiedot. Saadakseen jäsenpostia tulee jäsenen ilmoittaa yhteystietonsa. Jäsenrekisteri on luottamuksellinen ja jokaiseen jäsenrekisterisivuun on kirjoitettava teksti luottamuksellinen.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kymmenen muuta jäsentä ja enintään viisi varajäsentä. Hallitukseen valita vain yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on koolla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide tai vaaleissa arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

7§ Toimikausi

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle viimeistään viikko ennen kokousta. Kokouskutsu ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostitse. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun kymmenen prosenttia yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni, myös ulko- ja kunniajäsenillä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista hyväksytyistä äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa arpa.

9§ Vuosikokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka- tai marraskuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallituksen muita varsinaisia ja varajäseniä.
 6. Valitaan seuraavalle vuodelle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat.
 11. Kokouksen päätös.

Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana maalis- tai huhtikuun aikana. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat.
 9. Kokouksen päätös.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 75 % enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen esittämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.