24/7-valtasuhteiden monet kasvot

24/7-valtasuhde on suhdemuoto, jossa yhteisesti sovittu vallansiirto on voimassa koko ajan. Vallansiirron tulee olla osapuolten tavoittelema dynamiikka, tarkoituksellista ja tiedostettua. 24/7-valtasuhteita on yhtä monenlaisia kuin niissä olevia ihmisiäkin, ja jokainen tällainen suhde on erilainen. Yhteistä 24/7-suhteille on, että suhteen valtaa käyttävällä osapuolella on oikeus käyttää valtaansa koko ajan eikä vain sessioissa. Vallan kahvassa oleva saattaa päättää esimerkiksi seksistä, elämäntavoista, harrastuksista ja/tai kaapin paikasta suhteessa. 24/7-valtasuhteissa olevat käyttävät hyvin erilaisia sanoja kuvaamaan itseään ja toisiaan, mutta yksinkertaisuuden vuoksi puhumme omistajasta ja omistetusta.

24/7-valtasuhteisiin päätyvillä on usein voimakas halu kokea valta jatkuvasti eikä vain ajallisesti rajatuissa sessioissa. Vallansiirto voi perustua hyvin erilaisten halujen, toiveiden ja tarpeiden pohjalle. Jotkut suhteet syntyvät suunnitelmallisesti valtadynamiikan pohjalle. Toisinaan se syntyy huomaamattomammin, vallanvaihdon hiljalleen vuotaessa BDSM-sessioiden ulkopuolelle tai muuten ihmisten asettuessa luontaisilta tuntuviin rooleihin. Yhteistä hyville 24/7-suhteille on molemminpuolinen kokemus siitä, että vallanvaihdon syventäminen parantaa elämänlaatua ja antaa molemmille aidommin mahdollisuuden olla oma itsensä.

Vallansiirto on omistajan ja omistetun välinen näkymätön suhde tai sopimus, jota ulkopuolisen voi olla mahdoton havaita. Viime kädessä omistaja päättää asioista sovittujen rajojen puitteissa. Vallansiirto voi olla rajoitettua johonkin tiettyyn, tarkkaan määriteltyyn elämän osa-alueeseen, kuten seksiin ja kinkyilyyn, tai ympäristöön, kuten koti ja pariskunnan välinen kanssakäyminen. Toisinaan vallansiirto voi myös kattaa kaikki elämän osa-alueet, jolloin omistajan päätäntävalta ulottuu myös asioihin, jotka perinteisesti on nähty yksilöiden itsenäisesti hoidettavina, kuten työ- ja raha-asiat. 24/7-valtasuhteessa voi olla voimakkaita jatkuvia rituaalisia ja fetisistisiä elementtejä, mikäli osapuolet sellaisia haluavat ja elämäntilanne sen sallii. Sellaiset eivät kuitenkaan ole osa läheskään kaikkia 24/7-valtasuhteita.

Usein elämä 24/7-valtasuhteessa näyttää ulospäin ihan tavalliselta arjelta. Parin välinen dynamiikka voi olla suurelta osin päänsisäistä, ilman ulkoisia symboleita tai erityisiä aina noudatettavia tapoja. Koska suhteet ovat yksilöllisiä ja muotoutuvat siinä elävien ihmisten näköiseksi, se mitä osaa elämästä vallansiirto koskee, rakentuu lukemattomilla eri tavoilla eri suhteiden välillä. Rajat voivat myös elää ja mukautua suhteen ja ihmisten tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan.

Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, miten omistaja ja omistettu toimivat. Pari saattaa esimerkiksi kotonaan kahden ollessaan noudattaa näkyviä protokollia, kuten polvistumista määrätyissä tilanteissa, mutta  julkisilla paikoilla tai vaniljaseurassa ollessaan piilottaa valtasuhteen huomaamattomampiin tapoihin, kuten tietyn sanamuodon käyttöön. Erään pariskunnan protokollaan kuuluu se, että jos omistaja pyytää jotain, tämä on omistetulle käsky. Jos taas omistaja haluaa tietää toisen mielipiteen, tämä kysyy haluaako omistettu tehdä jotain tai omistetun mielipidettä asiasta. Näin valtarakennetta voi hyödyntää julkisissa tilanteissa ilman, että ulkopuoliset havaitsevat sen olemassaoloa.

Suuri valta tuo mukanaan vastuun. 24/7-valtasuhde vaatii suhteen osapuolilta sitoutumista, luottamusta ja vastuunottoa toisesta. Omistajan on oltava valmis pitämään huolta omistetun hyvinvoinnista niin, että tämä pärjää myös jos suhde loppuu. Omistetun on kyettävä luottamaan siihen, ettei omistaja käytä väärin saamaansa valtaa. Tämän vuoksi omistajan tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta omistettu voi luottaa siihen, että omistaja kykenee tekemään omistetun puolesta ja suhteen kannalta hyviä ratkaisuja tärkeissäkin asioissa.

Omistetulla on vastuu tehdä oma osansa suhteen eteen. Sääntöjen noudattamisen lisäksi tähän voi kuulua esimerkiksi avoimuus omista tarpeista niin suhteeseen kuin muuhun elämään liittyen ja aktiivinen suhteen edellyttämien uusien taitojen oppiminen. Omistajan ja omistetun kannattaa pitää yllä jatkuvaa keskustelua siitä, miten suhde ja he ihmisinä muuttuvat, jotta suhde pystyy vastaamaan molempien tarpeisiin.

Kuten muissakin ihmissuhteissa, 24/7-valtasuhteen muotoutuminen riippuu siinä elävistä ihmisistä, heidän haluistaan ja tarpeistaan sekä heidän välisestä vuorovaikutuksestaan. Valtasuhteissa olevat ovat ihmisiä omine tarpeineen ja yksilöllisine elämäntapoineen.

Kirjoittajat:
Tuli, kuuntuli, gaselli, Punapää, Kahlitsija, bikantti ja viaton

(Kirjoitus on julkaistu alunperin BDSM-baarin kolumnina.)

0

Jätä kommentti