Green flagit seuranhaussa

Häkki yhdistyksenä vannoo turvallisen kinkyilyn nimeen, ja kokee turvallisuutta edistävän keskustelukulttuurin tärkeänä koko skenen mittakaavassa. Molemminpuolisen kommunikaation ollessa vahva perusta turvalliselle toiminnalle, on syytä tiedostaa millaiset seikat voivat auttaa tunnistamaan potentiaalisen kumppanin positiivisia tai negatiivisiä piirteitä. Turvallisessa ja osapuolia kunnioittavassa kinkyilyssä on tärkeää että, eri osapuolet tulevat kuulluiksi, saavat vastinetta haluilleen ja toiveilleen, ja että heidän rajansa tulevat ymmärretyiksi ja kunnioitetuksi ilman toiselta osapuolen painostusta. Omista haluista, rajoista ja tarpeista onkin syytä keskustella AINA ennen mihinkään ryhtymistä, jotta osapuolet voivat olla varmoja omasta yhteensopivuudestaan. Koska kommunikaatiolla itsellään on hyvin suuri merkitys turvallisen ja kaikkia osapuolia tyydyttävän kinkyilyn osalta, julkaisemme listan yleisesti tunnistetuista varomerkeistä sekä niistä seikoista, jotka puhuvat toisen henkilön puolesta potentiaalisena kumppanina. Tämä kirjoitus koskee green flagejä, eli mahdollisia positiivisia piirteitä ilmentäviä tunnusmerkkejä.

Olemme listanneet aiemmin sivuillamme varomerkkejä (ns. Red flags), joita seuranhaussa ja jo olemassa olevissa suhteissa olisi hyvä pitää silmällä. Lähes yhtä tärkeänä ellei jopa tärkeämpänä voi ajatella vastaavasti varomerkkien vastakohtaa eli niitä asioita, jotka viestivät henkilön turvallisuuden puolesta, tai antavat muutoin ymmärtää henkilön osaavan kunnioittaa leikkikavereitaan ja yleisesti hyväksi todettuja pelisääntöjä (engl. Green flags). Kuten varomerkkien kanssa, on myös ns. green flagien osalta syytä muistaa, ettei yksi tai useampi piirre tee kenestäkään turvallista. Oheinen listaus on lähinnä auttamassa tunnistamaan niitä piirteitä ja asioita, mitä toisesta olisi hyvä tulla ilmi. Mikään listaus ei ole kuitenkaan täysin kattava, ja toiset asiat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Henkilöiden keskinäinen sopiminen, elämäntilanteet ja kemia luonnollisesti vaikuttavat myös käytökseen ja kommunikaatioon, joten listaus sinällään ei välttämättä ole kovin osuva aivan jokaisen yksittäisen tapauksen kohdalla. Onkin tärkeää muistaa, että green flagin puuttuminen ei ole automaattisesti varomerkki. Sen voi pikemminkin tietyissä asioissa ottaa seikkana, josta on keskusteltava ja asia on hyvä käydä yhdessä läpi ennen mihinkään ryhtymistä.

Olemme keränneet esimerkkejä mahdollisista green flageistä Häkin jäsenten yhteisvoimin. Mahdollisiksi merkeiksi toisen osapuolen sopivuudesta tunnistettiin mm. seuraavat:

Tutustumisvaihe ja ensitapaaminen:

 • Julkisen paikan ehdottaminen omatoimisesti ensimmäiselle tapaamiskerralle. Suostuminen tapaamaan julkisella paikalla ensimmäisellä kerralla. Ymmärrys siitä, miksi tapaaminen autossa tai toisen kodissa ei ole välttämättä fiksu ajatus.
 • Sovituista tapaamisista kiinni pitäminen. Toisen ajan kunnioittaminen ilman että jättää saapumatta paikalle, vaan pikemminkin ilmoittaa mahdollisista peruutuksista ajoissa.
 • Esittäytyminen tavatessa etunimellä, etenkin jos olet itse jo ehtinyt sillä esittäytyä (olettaen että tunnette alustavasti nimimerkkien pohjalta).
 • Anonyymiteetin kunnioittaminen, eli ei yritä urkkia heti alkuun tietoja henkilökohtaisesta elämästäni (esim. koko nimi, työ, asuinpaikka, puhelinnumero, sometilit tms) vaan antaa sinun tarjota nämä tiedot, kun olet valmis
 • Avoin siitä mitä etsii ja uskaltaa sanoa suoraan sekä täsmällisesti, jos ei ole kiinnostunut tietynlaisesta suhteesta
 • Uskaltaa kertoa suoraan, jos ei ole kiinnostunut sen sijaan, että jättää epätietoiseksi tai ghostaa.
 • Halu tutustua ennen sessiointiin hyppäämistä, eli menee ihminen, ei kinkit/fetissit edellä. Avoin tekemään muutakin kuin sessioimaan.

Yleinen kommunikaatio:

 • Kyvykkyys keskustella muistakin asioista kuin seksuaalista asioista. Kommunikointi onnistuu ongelmitta ilman erikseen rajattuja yhteydenottoaikoja.
 • Ei suutu kritiikistä tai palautteesta, ottaa asioista myös itse oma-aloitteisesti selvää
 • Ei painosta minkään suhteen
 • Rajojen ja kieltäytymisen kunnioittaminen, kyky viestiä myös omista rajoista
 • Yhteydenpidon säännöllisyys ja vastavuoroisuus myös sessiotilanteiden ulkopuolella. Keskustelu on tasapainoista, on aidosti kiinnostunut kuulemaan toista, sekä kertomaan myös itsestään.
 • Uskallus muuttaa mieltään tarvittaessa, sekä tämän salliminen myös toiselta osapuolelta. Kyky kunnioittaa eriäviä mielipiteitä.
 • Omista kiinnostuksenkohteista kommunikointi sen sijaan, että listaisi vain samat asiat joista toinen on kertonut olevansa kiinnostunut
 • Rehellisyys. Uskallus sanoa mitä haluaa ja ei halua.
 • Suhteeseen tai leikkimiseen liittyvistä huolista kertominen
 • Kyky keskustella niin kasvokkain kuin puhelimitse/netissä
 • Kehuminen myös kinkykontekstin ulkopuolella. Saa sinut kokemaan itsesi arvokkaaksi, ihanaksi ja merkitykselliseksi pelkän seksiobjektin sijaan
 • Kunnioitus kerran osoitettua kieltoa kohtaan, ei jankkaa samasta asiasta useampaan kertaan

Sessiointi:

 • Ymmärrys siitä, että kinkyilyn pitää olla kivaa kaikille osapuolille
 • Kysyminen ennen kuin tekee mitään. Etenkin suhteen alkuvaiheessa on tärkeä kysyä lupa koskemiseen, suuteluun jne. eikä vain toimia oma-aloitteisesti.
 • Kuvien ottaminen vain ennalta sovitusti. Lähettää kuvat myös niiden kohteelle ja näyttää poistavansa kuvat, jos/kun näin on sovittu.
 • Sessiointi lähtökohtaisesti aina selvinpäin/päihteittä, ellei vakiintunemmassa kuviossa ole muuta yhdessä sovittu
 • Leikkiminen tai tapaaminen onnistuu myös hänen luonaan, eikä aina muualla
 • Tietää miten toimia, jos/kun hommat ei aina mene niin kuin on suunniteltu
 • Keskustelu turvakäytännöistä oma-alotteisesti
 • Uskaltaa mainita jos ei ole kokemusta jostain mitä haluaisit tehdä. Edetessä hän osaa ensin hankkia tietoa asiasta, kartoittaa sen riskejä ja keskustella sen jälkeen halutaanko kyseistä asiaa toteuttaa.
 • Turvaseksikäytännöistä sopiminen. Ei tarvitse vääntää joka kerta, vaan asiasta keskustellaan ja siihen ei tarvitse palata enää erikseen.
 • Tiedostaa tekevänsä itsekin virheitä, osaa nauraa itselleen, eikä ota kaikkea haudanvakavasti. Myöntää mokanneensa silloin kun on mokannut, ja osaa ja kykenee pyytämään anteeksi ilman että tämä olisi mitenkään suuri kolaus egolleen.
 • Tiedostaa riskit sekä kertoo avoimesti, mitä tekee vähentääkseen riskejä kinkyilyssä. Kertoo proaktiivisesti myös riskeistä, jotka eivät ole ilmeisiä tai eivät tule muuten puheeksi.
 • Osaa kertoa omista henkisistä ja fyysistä reaktioistaan ja rajoistaan sessioidessa ja antaa mahdollisia ohjeita, jos tarvitaan toimenpiteitä niiden suhteen.
 • Kysyy vointia session jälkeisenä päivänä
 • Pystyy kokeneempana osapuolena huomioimaan sessiossa ja sen suunnittelussa toisen kokemattomuuden
 • Osaa esittää omia selkeitä toiveita sekä tarpeita ja kysyy toisen toiveita session suhteen. “Kaikki käy” tarkoittaa usein ettei toinen tiedä, mikä oikeasti käy.
 • Osaa kommunikoida selkeästi omista rajoistaan. Jos on vasta aloittelija, kertoo sen suoraan, että ei vielä tunne omia rajojaan ja, että käsittää, että pitää rauhallisesti lähteä niitä kartoittamaan. Ymmärtää, ettei voi mennä heti suoraan syvään päätyyn. Kokeneempana hänellä ei ole pakottavaa tarvetta viedä toista heti syvään päähän. Ei kiirehdi etenemisessä ja asioiden tekemisessä ja haluaa käyttää aikaa sinne syvempään päähän pääsemiseksi.
 • Haluaa ja kykenee keskustelemaan sessioiden jälkeen ja hänen kanssaan voi viettää aikaa myös sessioiden ulkopuolella.
 • Ei valehtele osaamisestaan ja kokemuksestaan tehdäkseen sinuun vaikutuksen, vaan pikemminkin on rehellinen alusta asti omista kokemuksista tai kokemattomuudesta.

Muut henkilön puolesta puhuvat merkit:

 • Tilan antaminen, kun sitä kaivataan
 • Avun tarjoaminen ilman sen tyrkyttämistä
 • Kaverit, eli kaikki eivät ole vain panokavereita ja leikkikavereita
 • Kohtelias, ystävällinen ja hyväntahtoinen myös muita kohtaan
 • Kyky itsereflektoida ja analysoida esim. kokemuksiaan, toiveitaan ja tunteitaan
 • Noudattaa itse omia sääntöjään
 • Kommentoi/keskustelee netissä muutenkin kuin flirttaillen/ehdotellen kenen kanssa tahansa.
 • Kunnioittaa myös muiden kumppaneidensa yksityisyyttä, eikä kerro henkilökohtaisia asioita muista sessiokumppaneistaan. Jos kertoo muista sessioistaan, kertomukset on muotoiltu hyvin anonyymiteetin säilyttäviksi.
 • Avoimuus omista epävarmuuksista
 • Kyky myöntää ettei tiedä kaikkea

 

12

Jätä kommentti