Säännöt

Päivitetty yhdistyksen kevätkokouksessa 3.5.2024.
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.5.2024.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin akateemiset kinkyt ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi myös käyttää virallisen nimensä ohella epävirallista lyhennettä Häkki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalisen tasa-arvon edistäminen Suomessa, erityisesti Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tapaamisia, illanviettoja, juhlia, ekskursioita ja muita samantapaisia tapahtumia, harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa, tehdä yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa tukevia aloitteita ja esityksiä sekä pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä muiden tarkoitukseltaan samankaltaisten yhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

3 § Yhdistyksen toiminnan periaatteet

 • Turvallinen, suvaitsevainen ja kohtelias käytös erilaisia ihmisiä kohtaan. Emme hyväksy häirintää, syrjintää, tai tuomitsevaa puhetta.
 • Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle ja suostumuksen vastaiselle toiminnalle. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan on kielletty riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus.
 • Yksityisyyden kunnioittaminen. Haluamme turvata luottamuksellisuuden ilmapiirin keskuudessamme.

4 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia, opiskelija-, kannatus- ja kunniajäseniä. Jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä ja hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja sen toiminnan periaatteet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen. Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka menettää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyyden, joutuu eroamaan tai suostumuksensa mukaisesti siirtymään kannatus- tai opiskelijajäseneksi.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä missä tahansa muussa yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleva henkilö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistykselle kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja/tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa sekä mahdollisuus asettua ehdolle hallitukseen syyskokouksen yhteydessä. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

Opiskelija-, kannatus- ja kunniajäsenet saavat yhdistyksen jäsenkortin ja nauttivat sen suomista etuuksista siinä missä varsinaisetkin jäsenet. Opiskelija- ja kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys voi ottaa opiskelija- ja kannatusjäseniä yhteensä korkeintaan puolet jäsenistönsä kokonaismäärästä.

Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittaa nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite ja muut lakisääteiset tai tarpeelliseksi katsottavat tiedot sekä ilmoittaa oma-aloitteisesti näihin liittyvistä muutoksista. Jäsenrekisteri on luottamuksellinen ja jokaiseen jäsenrekisterin sivuun on kirjoitettava teksti luottamuksellinen.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseneksi kutsutut eivät suorita jäsenmaksuja.

Vuotuiset jäsenmaksut erääntyvät maksettaviksi tammikuun ensimmäisenä päivänä. Jäsenen kuluvan vuoden jäsenmaksujen ollessa myöhässä kolme kuukautta yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

6 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroamista ei tarvitse perustella. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenen kuluneen vuoden jäsenmaksut ovat kolme kuukautta myöhässä. Jäsenmaksut erääntyvät maksettavaksi tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen päätöksellään, jos jäsen:

 • on päässyt jäseneksi antamalla itsestään vääriä tai muuten harhaanjohtavia tietoja
 • on toiminut yhdistyksen periaatteiden vastaisesti
 • on jatkanut epäasiallista käytöstään kärsimänsä määräaikaisen porttikiellon jälkeen
 • on saanut tuomion rikoksesta
 • on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
 • ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenet erotetaan hallituksen kokouksen päätöksellä. Jäsenen erottaminen on aloitettava toimittamalla asianosaiselle erillinen ilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen erottamisasiaa käsittelevää hallituksen kokousta. Ennen päätöksentekoaan hallituksen on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.

Hallitus voi langettaa yhdistyksen jäsenelle määräaikaisen porttikiellon, eli rajoittaa tilapäisesti jäsenen oikeutta osallistua yhdistyksen toimintaan, tapahtumiin ja/tai sen ylläpitämille sähköisille alustoille, jos jäsen:

 • on käyttäytynyt yhdistyksen sääntöjen tai käytösetiketin vastaisesti yhdistyksen
  tapahtumissa ja/tai sen ylläpitämillä sähköisillä alustoilla
 • on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti muita yhdistyksen jäseniä kohtaan yhdistyksen tapahtumissa ja/tai sen ylläpitämillä sähköisillä alustoilla saamistaan varoituksista huolimatta
 • on saanut rikossyytteen.Tällöin porttikielto voidaan langettaa rikosasian käsittelyn ajaksi.

Porttikiellot langetetaan hallituksen kokouksen päätöksellä. Porttikiellon langettaminen on aloitettava toimittamalla asianosaiselle erillinen ilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen porttikiellon langettamista käsittelevää hallituksen kokousta. Ennen päätöksentekoaan hallituksen on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.

Jos jäsenen epäasiallinen käytös jatkuu porttikiellon jälkeen, yhdistys voiharkita jäsenen erottamista.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitukseen voidaan valita niin yhdistyksen varsinaisia, opiskelija-, kannatus- kuin kunniajäseniä. Hallitukseen valitut opiskelija- ja kannatusjäsenet lasketaan varsinaisiksi jäseniksi valitun hallituksen toimikauden ajan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan järjestäytymiskokouksessa sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarpeelliset toimihenkilöt tarpeen vaatiessa.
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä kokouksen kutsunut puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai muu hallituksen erikseen valtuuttama henkilö, kukin yksin.

9 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.
 Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

10 § Toimikausi

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joita ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun kymmenen prosenttia yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä, varsinaisella jäsenellä, sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Opiskelija- ja kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostitse.

13 § Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana maalis-toukokuun aikana. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat
 9. Kokouksen päätös

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallituksen muita jäseniä
 8. Valitaan seuraavalle vuodelle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat
 11. Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 75 % enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen esittämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.