Toimintasuunnitelma 2018

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Helsingin akateemisten kinkyjen eli Häkin tarkoitus on edistää seksuaalista tasa-arvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä sekä poistaa ennakkoluuloja. Häkki tarjoaa BDSM:stä tai fetisismistä kiinnostuneille suvaitsevaisen ja ymmärtävän ympäristön, jossa tavata muita aiheesta kiinnostuneita, keskustella aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja pitää hauskaa samanhenkisellä porukalla.

BDSM:ään ja fetisseihin liittyy yhä erilaisia stereotypioita ja harhaluuloja ja ne rinnastetaan valitettavan usein mm. erilaisiin mielenterveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen pitkän tähtäimen visio on pyrkiä vähentämään edellämainittuja ennakkoluuloja sekä tarjota jäsenistölleen erilaisia tapahtumia. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys jatkaa toimintaansa ennen kaikkea Helsingin yliopiston piirissä, tuottaa laadukasta ja informatiivista sisältöä omille kotisivuilleen, sekä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ottamaan kantaa myös yhdistyksen aihepiiriin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. sosiaalisessa sekä perinteisessä mediassa.

 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Häkin suosio jatkaa kasvuaan ja jäsenmäärän kasvu vuonna 2017 ylitti kaikki odotukset. Yhdistys on määrätietoisesti lisännyt näkyvyyttään yliopiston piirissä, ja se on alkanut tuottaa tulosta.

Tulevan toimintakauden haasteena onkin saada nousujohteinen trendi jatkumaan. Vaikka suunta on nousujohteinen, vaatii paljon töitä saada kasvu jatkumaan vuodesta toiseen. Tämän saavuttamiseksi toimintaa yliopistolla tulee laajentaa entisestään, yhdistyksen tulee aktivoida jäsenistöään ja verkostoitua entistä paremmin muiden yhdistysten kanssa.

Haasteista huolimatta Häkillä on myös hyvät mahdollisuudet laajentaa kannatustaan entisestään. Yhdistyksen jäsenpohja voi paremmin kuin koskaan aiemmin, ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan yhdistyksen toimintaan sekä kehittämällä toimintaa entisestään voidaan vuodesta 2018 saada yhdistyksen historian paras toimintavuosi.

 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Alkava toimintavuosi on yhdistyksen kymmenes toimintavuosi, joka huipentuu helmikuussa 2019 pidettäviin 10-vuotisjuhliin. Yhdistys tulee panostamaan tavallista enemmän erilaisiin tapahtumiin vuonna 2019, ja toimintavuoden 2018 aikana luodaan pohja tulevaa juhlavuotta varten.

 

3.1. Yhteisöllisyyden parantaminen ja jäsenten aktivointi

Yhdistys on saanut viime vuosina huomattavasti uusia jäseniä. Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena alkavalle toimintavuodelle onkin aktivoida nykyistä jäsenpohjaa mm. erilaisten tapahtumien muodossa, sekä aktivoimalla jäseniä osallistumaan erilaisten tapahtumien järjestämiseen yhdessä hallituksen kanssa.

Suuri osa yhdistyksen nykyisistä jäsenistä osallistuu yhdistyksen tapahtumiin satunnaisesti, ja yksi vuoden 2018 tavoitteista onkin yhteisöllisyyden parantaminen. Yhdistyksen tavoitteena on madaltaa sen jäsenten kynnystä tutustua uusiin samanhenkisiin ihmisiin mm. erilaisten tapahtumien ja tutustumisleikkien avulla.

Yhdistyksen kasvavan suosion myötä yhdistyksen eri tapahtumat myydään loppuun hetkessä, eikä kaikilla halukkailla ole täten ollut mahdollisuutta osallistua yhdistyksen kaikkiin tapahtumiin. Nykyisten tapahtumien lisäksi yhdistys pyrkii myös järjestämään erilaisia avoimempia tapahtumia, joihin ei vaadita ennakkoilmoittautumisia.

 

3.2. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

Yhdistys on hyödyntänyt kotisivujaan, sosiaalista mediaa sekä aihepiiriinsä liittyviä keskustelufoorumeita hyvin maltillisesti. Aktivoitumalla myös tältä osin voidaan yhdistyksen näkyvyyttä parantaa huomattavasti nykyisestä. Yhdistys on aloittanut kotisivujensa uudistamisen, ja yhtenä vuoden 2018 tavoitteista onkin saada aikaan käytännöt nettisivujen jatkuvaan päivittämiseen ja sisällön tuottamiseen. Kotisivuilla tapahtuvien julkaisujen lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää muitakin julkaisualustoja (sosiaalinen media, foorumit) yhdistyksen sanoman levittämiseksi.

 

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

 

4.1. Kokoukset

Yhdistyksen kaksi sääntömääräistä kokousta pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään vakioagendansa mukaiset asiat, sekä tarvittaessa muita jäsenistön päätettäviä asioita tai jäsenistön ehdottamia aiheita.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, n. 6-12 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhdistyksen päivittäisiä asioita, kuten jäsenasioita, tulevia tapahtumia ja raha-asioita.

 

4.2.Jäsenhankinta

Yhdistyksen pääasiallinen jäsenhankinta tapahtuu Helsingin yliopiston piirissä. Tehokas jäsenhankinta edellyttää yhdistyksen aktiivisuutta yliopiston järjestämien tapahtumien yhteydessä, etenkin syksyn avajaiskarnevaaleilla ja fuksisuunnistuksessa. Tämän lisäksi pohditaan muita mahdollisuuksia näkyvyyden lisäämiseksi kampuksilla. Suuri osa yhdistyksen jäsenistä kuulee Häkistä myös omien kavereidensa kautta. Tästä syystä yhdistys pyrkii järjestämään myös ainakin yhden teemaillan, johon yhdistyksen jäsenet voivat tuoda kavereitaan mukanaan.

 

4.3.Tilaisuudet ja tapahtumat

Yhdistys järjestää ainakin seuraavat tapahtumat vuoden 2018 aikana:

  • Vuosijuhlat helmikuussa
  • Köysikurssi sekä keväällä että syksyllä
  • Laajempi köysityöpaja myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
  • Erilaisia pientyöpajoja mm. välineiden valmistukseen liittyen
  • Kertsi-iltoja ja miittejä säännöllisin väliajoin

Yhdistys sai syksyn 2017 jäsenkyselyssään myös paljon toiveita uusista tapahtumatyypeistä, kuten ekskursioista ja bile-etkoista. Yllä mainittujen tapahtumien lisäksi yhdistys pyrkii laajentamaan tarjontaansa mm. jäsenkyselyssä saatujen toiveiden mukaisesti.

 

5. Yhteistyösuhteet

Yhdistys jatkaa yhteistyösuhteiden rakentamista ja vaalimista niin muihin yliopiston piirissä toimiviin yhdistysten kuin yhdistyksen aihepiiriin liittyvien muiden yhdistysten suuntaan. Yhdistys pyrkii tekemään toimintaansa tutuksi muidenkin yliopiston piirissä toimivien yhdistysten kautta sekä tutkimaan mahdollisuuksia kaikenlaiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Yhdistys tulee tutkimaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös mm. erilaisia jäsenetuuksia tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa ja tiedottaa jäsenistölleen mahdollisista jäseneduista tarvittaessa.

 

6. Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media, uutiskirje

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse, kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa sekä yhdistyksen aihepiiriin liittyvillä foorumeilla. Yhdistyksen tiedottamista kehitetään ennakoivaan suuntaan, jonka myötä esim. eri tapahtumista pyritään ilmoittamaan jatkossa huomattavasti nykyistä aiemmin. Nykyinen hakki-info sähköpostilista tullaan korvaamaan uutiskirjeellä, joka on avoin kaikille. Uutiskirjeessä tullaan kertomaan yhdistyksen tulevista tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen lisäksi yhdistys viestii jäsenistölleen yhdistyksen sisäisistä asioista jatkossakin hakki-jasen sähköpostilistan kautta.

 

7. Toiminnan kehittäminen

Yhdistys on tullut tunnetuksi ennen kaikkea jokavuotisista köysikursseistaan. Tämän lisäksi yhdistys on alkanut järjestää erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, kuten kertsi-iltoja ja miittejä, ja niistä on saatu hyvää palautetta. Erilaisille tapahtumille on jatkuvasti kysyntää, ja keskeisin juttu on kehittää uusia tapahtumakonsepteja.

Hallitus pyrkii kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti. Tapahtumien alati kasvavan kysynnän vuoksi hallitus pyrkii aktivoimaan myös jäseniä järjestämään tapahtumia hallituksen ohjauksessa, jolloin hallitus voi keskittyä enemmän yhdistyksen hallinnollisiin asioihin.