Toimintasuunnitelma 2021

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Helsingin akateemisten kinkyjen eli Häkin tarkoitus on edistää seksuaalista tasa-arvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä sekä poistaa ennakkoluuloja. Häkki tarjoaa BDSM:stä tai fetisismistä kiinnostuneille suvaitsevaisen ja ymmärtävän ympäristön, jossa tavata muita aiheesta kiinnostuneita, keskustella aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja pitää hauskaa samanhenkisellä porukalla.

BDSM:ään ja fetisseihin liittyy yhä erilaisia stereotypioita ja harhaluuloja ja ne rinnastetaan valitettavan usein mm. erilaisiin mielenterveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen pitkän tähtäimen visio on pyrkiä vähentämään edellämainittuja ennakkoluuloja sekä tarjota jäsenistölleen erilaisia tapahtumia, verkostoitumismahdollisuuksia sekä vertaistukea. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys jatkaa toimintaansa ennen kaikkea Helsingin yliopiston piirissä, tuottaa laadukasta ja informatiivista sisältöä omille kotisivuilleen, sekä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ottamaan kantaa myös yhdistyksen aihepiiriin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. sosiaalisessa sekä perinteisessä mediassa.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Häkin jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on ylittänyt jo 500 jäsenen rajan. Jäsenmäärä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana peräti 400 jäsenellä!

Alati kasvava jäsenmäärä tuo mukanaan omat haasteensa. Jäsenmäärän valtavasta kasvusta huolimatta innokkuus hallitustyötä ja yhdistysaktiivina toimimista kohtaan ei ole kuitenkaan kasvanut aivan vastaavissa mittasuhteessa, ja yhdistyksen pääasiallinen toiminta pyörii yhä pienimuotoisen aktiiviporukan voimin. Poikkeusolojen aikana uusien jäsenten kohtaaminen ja sitouttaminen on myös ollut aiempaa haastavampaa, ja tämän voi olettaa jatkuvan ensi vuonnakin.

Tulevan toimintakauden haasteena onkin uusien jäsenten huomiointi sekä koko jäsenistön aktivointi Häkin toimintaa kohtaan. Jäseniä tulisikin kannustaa osallistumaan Häkki-yhteisön rakentamiseen niin tapahtumiin osallistumisen, niiden omatoimisen järjestämisen, nettikeskusteluihin osallistumisen, kuin kaiken muunkin yhdistystä tukevan toiminnan kautta.

Omat haasteensa tuo myös vallitseva koronavirustilanne, joka on pakottanut Häkin siirtämään monen muun yhdistyksen tavoin kaiken toimintansa verkkoon. Poikkeusolojen jatkuessa Häkin Discordissa on kyettävä toteuttamaan aiempaa enemmän ohjattuja tapahtumia mahdollisuuksien mukaan, unohtamatta kuitenkaan valmistautumista normaaliin päivärytmiin palaamista ja live-tapahtumien järjestämistä heti kun se vain on perusteltua.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet:

Alkava toimintavuosi on yhdistyksen kolmastoista toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan painopisteinä tulevat olemaan myös vuonna 2021 yhteisöllisyyden rakentaminen, jäsenten aktivointi ja etenkin uusien jäsenten huomiointi. Lisäksi Häkki pyrkii jatkamaan onnistuneiksi havaittujen kinkybileiden järjestämistä jäsenistölleen heti kun se taas on mahdollista.

3.1. Yhteisöllisyyden rakentaminen, jäsenten aktivointi ja uusien jäsenten huomiointi

Yhdistys on saanut viime vuosina huomattavasti uusia jäseniä. Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena alkavalle toimintavuodelle onkin aktivoida nykyistä jäsenpohjaa mm. erilaisten tapahtumien muodossa, sekä aktivoimalla jäseniä osallistumaan erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin yhdessä hallituksen kanssa kuin mahdollisuuksien mukaan myös omatoimisesti. Häkin hallitus pyrkii toimimaan jatkossa enemmän mahdollistajana erilaisille tapahtumille ja toiminnalle ottamatta liian tiukasti kantaa niiden sisältöön tai toteutustapaan. Yhdistyksen tavoitteena on madaltaa sen jäsenten kynnystä tutustua uusiin samanhenkisiin ihmisiin mm. erilaisten tapahtumien ja tutustumisleikkien avulla.

3.2. Kinkybileiden järjestäminen

Häkki on järjestänyt aiempina vuosina menestyksekkäitä kinkybileitä, ja näiden järjestämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää kahdet kinkybileet jäsenistölleen vuonna 2021, yhdet sekä kevät- että syyslukukauden aikana tenttijaksot ja muut opiskelijariennot huomioiden, mikäli vallitseva koronavirustilanne tämän mahdollistaa.

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

4.1. Kokoukset

Yhdistyksen kaksi sääntömääräistä kokousta pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään vakioagendansa mukaiset asiat, sekä tarvittaessa muita jäsenistön päätettäviä asioita tai jäsenistön ehdottamia aiheita.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, n. 6-12 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhdistyksen päivittäisiä asioita, kuten jäsenasioita, tapahtumia ja raha-asioita.

4.2.Jäsenhankinta

Yhdistyksen pääasiallinen jäsenhankinta tapahtuu Helsingin yliopiston piirissä. Tehokas jäsenhankinta edellyttää yhdistyksen aktiivisuutta yliopiston järjestämien tapahtumien yhteydessä, etenkin syksyn avajaiskarnevaaleilla, fuksisuunnistuksessa ja Häkin omissa uusien illoissa, heti kun näitä voidaan taas järjestää. Suuri osa yhdistyksen jäsenistä kuulee Häkistä myös omien kavereidensa kautta. Tästä syystä yhdistys pyrkii järjestämään myös ainakin yhden teemaillan koronatilanteen salliessa, johon yhdistyksen jäsenet voivat tuoda kavereitaan mukanaan.

4.3.Tilaisuudet ja tapahtumat

Yhdistys järjestää ainakin seuraavat tapahtumat vuoden 2021 aikana koronatilanteen salliessa:

  • Kahdet kinkybileet
  • Pikkujoulut
  • Köysikurssi syksyllä
  • Erilaisia pientyöpajoja mm. välineiden valmistukseen liittyen
  • Kertsi-iltoja ja miittejä säännöllisin väliajoin
  • Erilaisia matalan kynnyksen tutustumistapahtumia

Mikäli koronatilanne kehittyy suotuisaan suuntaan, voidaan myös pohtia useampienkin bileiden ja muiden tapahtumien järjestämistä. Tällöin tapahtumien järjestämisen kulut tulee kattaa osallistumismaksuilla, kuten käytännössä Häkin tapahtumissa muutenkin.

Yhdistys sai syksyn 2020 jäsenkyselyssään myös paljon toiveita uusista tapahtumatyypeistä, ja jäsenkyselyn tulokset luovutetaan vuoden 2021 hallitukselle. Häkki pyrkii laajentamaan tarjontaansa mm. jäsenkyselyssä saatujen toiveiden mukaisesti mahdollisuuksien mukaan.

4.4. Toimijoiden jaksamisesta huolehtiminen

Yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa toimijoiden jaksamisesta huolehtiminen nousee entistä tärkeämpään asemaan. Hallituksen ja muiden toimijoiden jaksamiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota, ja tämän tavoitteen edistämiseksi yhdistys järjestää toimijoilleen kaksi erillistä virkistystapahtumaa. Toimijoiden virkistyspäivät järjestetään kevätlukukauden päättyessä hallituksen myöhemmin päättämänä ajankohtana, sekä loppukesästä ennen opetuksen jatkumista.

5. Yhteistyösuhteet

Yhdistys jatkaa yhteistyösuhteiden rakentamista ja vaalimista niin kissaklusterin muiden järjestöjen, muiden yliopiston piirissä toimivien järjestöjen kuin yhdistyksen aihepiiriin liittyvien muiden yhdistysten ja tahojen suuntaan. Yhdistys pyrkii tekemään toimintaansa tutuksi muidenkin yliopiston piirissä toimivien järjestöjen kautta sekä tutkimaan mahdollisuuksia kaikenlaiseen yhteistyöhön eri tahojen, kuten pääkaupunkiseudun muiden samanhenkisten opiskelijajärjestöjen ja kinky-yhdistysten sekä biletiloja tarjoavien tahojen kanssa.

Yhdistys tulee tutkimaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös mm. erilaisia jäsenetuuksia tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa ja tiedottaa jäsenistölleen mahdollisista jäseneduista tarvittaessa.

6. Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse, kotisivuillaan, Discord-palvelimellaan, sekä sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen tiedottamista on kehitetty huomattavasti ennakoivampaan suuntaan, ja eri tapahtumista pyritään ilmoittamaan jatkossakin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Häkin viestintään liittyvät kehityskohteet vuodelle 2021 ovat yhdistyksen somepreesensin vankistaminen entisestään, jäsentiedotuksen kehittäminen sekä kotisivujen sisällön laajentaminen.

7. Toiminnan kehittäminen

Yhdistys on noussut viimeisten vuosien aikana jäsenmäärissä mitattuna yhdeksi Suomen suurimmista kinky-yhdistyksistä. Kasvavat jäsenmäärät tuovat mukanaan myös haasteita yhdistystoimintaan ja tapahtumiin liittyvien vastuiden kasautuessa pienehkölle aktiivijoukolle. Häkin toimintaa tuleekin kehittää kaikin puolin etenkin jäsenistöä aktivoivaan suuntaan.

Yhdistyksen toteuttama jäsenkysely antaa hyvät toimintaedellytykset tulevalle vuodelle. Kyselyn vastaukset luovutetaan uuden hallituksen hyödynnettäväksi, jotta eri kehitystoiveet tulevat huomioiduiksi.

Päivittäisen toimintansa osalta Häkillä on myös muutamia hallinnollisia kehityskohteita. Näitä ovat mm. jo aloitettu talouden kehittäminen luopumalla kokonaan käteisen käytöstä ja siirtymällä täysin digitaalisten maksutapojen käyttäjäksi. Aloitettuja kehitystoimia jatketaan myös vuonna 2021.

Yhdistyksen nettisivut ovat olleet aktiivisessa käytössä etenkin syksyisin uusien opiskelijoiden aloittaessa opintonsa sekä aina Häkin esiintyessä mediassa. Nettisivujen tarjoamia toistaiseksi hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tulisi tarkastella tarkemmin sivuston tietosisältöpuolen ohessa.