Yhdenvertaisuussuunnitelma

(Päivitetty 22.2.2021)

Mikä Häkki?

Helsingin akateemiset kinkyt eli Häkki on yhdistys kinkyille – ihmisille, jotka kokevat BDSM:n tai fetissit osaksi seksuaalista identiteettiään.Toimimme pääasiassa Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, mutta kannatusjäseneksi voivat liittyä myös muut akateemiset ja ei-akateemiset kinkyt.

Häkin missio

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalisen tasa-arvon edistäminen Suomessa, erityisesti Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Häkki tarjoaa BDSM:stä tai fetisismistä kiinnostuneille suvaitsevaisen ja ymmärtävän ympäristön, jossa tavata muita aiheesta kiinnostuneita, keskustella aiheisiin liittyvistä kysymyksistä ja pitää hauskaa samanhenkisellä porukalla.

Yhdenvertaisuuden määritelmä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja ja  perusoikeudet kuuluvat kaikille. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla (yhdenvertaisuus.fi).

Yhdenvertaisuus Häkin toiminnassa

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa huomioimaan Helsingin akateemisten kinkyjen toimintaan liittyvät yhdenvertaisuusnäkökulmat ja pyrkiä ehkäisemään syrjintää kaikissa muodoissa. Lähtökohta ja tavoite on, että yhdenvertaisuus ei ole Häkin toiminnassa oma, erillinen osa-alueensa, vaan kaikkea toimintaa läpileikkaava teema. Vuoden 2019 hallitus perusti yhdenvertaisuusvastaavan position. Hallitus seuraa ja tarkistaa yhdenvertaisuuden toteutumista yhdenvertaisuusvastaavan johdolla. Edellä mainitun vastuulla on, että hallitus on tietoinen yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöistä ja tavoitteista. Yhdenvertaisuusvastaavana vuonna 2021 toimii hallituksen jäsen Roomeo.

Esteettömyys

Häkin kerhotila on esteetön. Myös muualla pidettävät tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa. WC-tilat ovat avoimet kaikille sukupuolille. Jäsenten sukupuolta ei kysytä jäsenlomakkeessa tai muissa yhteyksissä, ellei se ole tarpeen. Mikäli sukupuolta kysytään, sen saa määritellä itse.

Viestintä

Viestinnässä pyritään avoimuuteen ja tavoittavuuteen. Olennaiset sisällöt tuotetaan vähintään suomeksi ja englanniksi.

Erityispiirteet

Helsingin akateemiset kinkyt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaalista tasa-arvoa. Tästä syystä seksuaalisuuden ja identiteettien monimuotoisuuteen ja ilmaisun vapauteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. BDSM:n harrastamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa eikä yhtä muottia johon kaikki kinkyt mahtuisivat. Häkin jäsenistö koostuu kinkyskenen useiden eri tyylilajien edustajista ja niiden harjoittajista omine mieltymyksineen. Ahdasmielisyys toisten elämäntapoja, suhdemuotoja tai fetissejä kohtaan ei ole hyväksyttävää, vaan Häkissä kannustetaan toimimaan avoimin mielin väheksymättä tai tuomitsematta henkilöitä, jotka harrastavat oman mielenkiinnon ulkopuolelle jääviä asioita. Lähtökohtaisesti jokainen kinkyilystä kiinnostunut on tervetullut Häkin toimintaan.

Turvallinen tila

Häkin kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Seuraavassa kohdassa on muotoiltu periaatteet Häkin kerhotilan käyttöä varten. Niitä sovelletaan myös muussa yhdistystoiminnassa ja sähköisissä välineissä, kuten Discordissa. Periaatteiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

 1. Kohtaa avoimesti
  Kohtaa ihmiset yksilöinä. Muista, ettet voi päätellä heistä kaikkea pelkän ulkoisen olemuksen perusteella. Yritä olla tekemättä oletuksia toisen identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai taustasta. Ole valmis kuuntelemaan, oppimaan ja kommunikoimaan.
 2. Kunnioita toisen rajoja
  Kunnioita muiden ihmisten emotionaalisia ja fyysisiä rajoja. Muista, että ihmiset kokevat erilaiset asiat epämiellyttävinä. Vaikka jokin olisi sinusta mukavaa, se ei automaattisesti ole mukavaa toiselle. Jotkut esimerkiksi eivät pidä halaamisesta ja tarvitsevat enemmän omaa tilaa. Jos olet epävarma siitä missä toisen rajat kulkevat, kysy häneltä. Myös sanoilla voi rikkoa rajoja: kunnioita toisten kokemuksia ja anna heille puhetilaa. Hyväksy, että olet itse vastuussa toimistasi.
 3. Kuvaaminen ja äänittäminen
  Yksityisyydensuoja ja tunnistamattomuus on Häkin toiminnassa erityisen tärkeää. Kysy aina lupa ennen valo- ja videokuvaamista sekä äänittämistä. Jos haluat ottaa ryhmäkuvia, rajaa mukaan vain kuvaamisen sallivat henkilöt. Bileissä kuvaaminen on ehdottomasti kielletty muiden, kuin virallisen valokuvaajan toimesta.
 4. Syrjinnästä vapaa alue
  Tiedosta omat etuoikeutesi. Kielenkäytöllämme ja teoillamme olemme osaltamme mukana tuottamassa valtasuhteita. Mieti, miten erilaiset etuoikeudet vaikuttavat asemaasi sekä mahdollisuuksiisi käyttää valtaa, toimia ja tuntea olosi turvalliseksi. Etuoikeuksien tunnistaminen ja hierarkioita luovan käytöksen haastaminen on jokaisen vastuu. Otathan vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista!

Häkissä ei ole tilaa rasismille, väkivallalle, homofobialle, transfobialle, bifobialle, seksismille tai muille sorron muodoille. Myöskään loukkaava käytös, nimittely tai toisen halventaminen eivät ole sallittuja. Jos epähuomiossa loukkaat toista, pahoittele asiaa aidosti. Mikäli taasen koet itse tulleesi loukatuksi, tee asia rauhallisesti tiedettäväksi muille. Ole valmis antamaan anteeksi, jos toinen on tahattomasti loukannut sinua ja pahoittelee asiaa. Jokainen on viimekädessä vastuussa omasta käytöksestään.